‘drawing bench’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” drawing bench “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ drawing bench, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ drawing bench trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt1. Your bench ?
Băng ghế của cô ?

2. I’ll try the bench here. “

Tôi sẽ nỗ lực băng ghế dự bị ở đây. ”
3. Two frogs on a bench .
2 con cóc trên ghế dài .
4. I bench press refrigerators, honey .
Bố lãnh đạm như cái tủ lạnh đấy chứ, cục cưng .
5. This bench belongs to Captain Dreyfus .
Cái băng ghế đó là của Thuyền trưởng Dreyfus !
6. Charcoal Drawing
Bản vẽ than gỗ
7. Coulson put me on the bench .
Coulson đưa tôi vào băng ghế dự bị .
8. He sits right there by our bench .
Anh ấy ngồi ngay cạnh băng ghế của chúng tôi .
9. Guess how much he can bench-press ?
Đoán thử coi nó cử tạ được bao nhiêu ?
10. To edit your drawing, open the note and tap the drawing .
Để chỉnh sửa bản vẽ, hãy mở ghi chú và nhấn vào bản vẽ .
11. It gets you a bench at most universities .
Nó sẽ cho bạn một băng ghế dự bị ở hầu hết những trường ĐH .
12. But you have a bonus with this bench .
Nhưng chiếc ghế dài này có một điểm cộng .

13. Drawing Up “Deep Waters”

Múc lấy “ nước sâu ”
14. Tank’s drawing enemy fire !
Xe tăng đang lôi cuốn hoả lực địch .
15. She’s sitting on a park bench, and she’s laughing .
Nàng ngồi trên ghế đá khu vui chơi giải trí công viên và nàng đang cười .
16. He used the bench saw to dismember the bodies .
Anh ta dùng bàn cưa để cắt xác chết .
17. ” I’m drawing diligently, ” I said .
” Em đang vẽ chú ý ạ, ” Tôi nói .
18. It’s a drawing, not destiny .
chứ không phải số phận .
19. Draw yourself on the bench, ready to take the sacrament .
Hãy tự vẽ mình ngồi trên dãy ghế, chuẩn bị sẵn sàng dự phần Tiệc Thánh .
20. Now, this is a spectroscope, OK, on my laboratory bench .
Đây là một kính quang phổ trên ghế trong phòng thí nghiệm của tôi .
21. Just stop drawing in my class. ”
Chỉ đừng vẽ trong lớp của tôi ”
22. You rest, you heal and you get back on that bench .
Bạn sẽ nghỉ ngơi, chữa lành và bạn sẽ tái xuất trên băng ghế đẩy tạ .
23. Lady, we in a tight-ass space and I bench 140 .
Quý cô, tất cả chúng ta ở nơi chật như lỗ đít-khít và tôi đẩy tạ 63 kg .

24. You attempted to terrorize a young lady on a piano bench?

Xem thêm: ‎Apple Books

Anh đã có dự tính tiến công một phụ nữ trẻ trên cái ghế ngồi đàn piano ?
25. They’re drawing us away from our boats .
Bọn họ đang dẫn tất cả chúng ta càng xa thuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.