II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ xây dựng – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 4.33 MB, 95 trang )

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

2. Khung bản vẽ và khung tên

Khung bản vẽ

Là hình chữ nhật vẽ bằng nét liền đậm nằm trong khổ giấy dùng để

giới hạn phần thể hiện bản vẽ. Khung bản vẽ nằm cách mép của khổ

giấy 5mm. Trong trường hợp đóng bản vẽ thành tập thì khung bản vẽ

cách mép bên trái của khổ giấy là 25 hoặc 30mm.

Khung tên

Mỗi bản vẽ phải có một khung tên. Đó là hình chữ nhật vẽ bằng nét

liền đậm và luôn luôn đặt ở góc phía dưới, bên phải của bản vẽ, sát với

khung tên. Khung tên của bản vẽ phải thể hiện theo TCVN 5571-1991

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

2. Khung bản vẽ và khung tên (tiếp)

Kích thước, nội dung và cách trình bày khung tên phải theo quy

cách thể hiện trong hình như sau:

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

2. Khung bản vẽ và khung tên (tiếp)

Trong đó cụ thể nội dung các ô như sau:

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

3. Tỷ lệ bản vẽ

Tỷ lệ của một hình biểu diễn là tỷ số giữa kích thước đo trên bản vẽ và

kích thước tương ứng đo trên vật thật. Trị số kích thước ghi trên hình

biểu diễn không phụ thuộc vào tỷ lệ của hình biểu diễn đó.

Tiêu chuẩn Tài liệu thiết kế TCVN 3-74 quy định phải chọn tỷ lệ của

các hình biểu diễn trong các dãy sau

Tỷ lệ thu nhỏ: 1/2; 1/2,5; 1/4; 1/5; 1/10; (1/15); 1/20; 1/25; (1/40);

1/50; (1/75); 1/100; 1/200; 1/400; 1/500; (1/800); 1/1000; 1/10 n

Tỷ lệ nguyên hình: 1/1

Tỷ lệ phóng to: 2/1; 2,5/1; 4/1; 5/1; 10/1; 20/1; 40/1; 50/1; 100/1

Trong đó:

n là số nguyên

Các tỷ lệ ghi trong ngoặc nên hạn chế sử dụng

Con số tỷ lệ được ghi ở ô dành riêng trong khung tên

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

4. Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ xây dựng

4.1. Đường nét trong bản vẽ (TCVN 5570-1991)

Để biểu diễn các vật thể trên bản vẽ xây dựng, người ta phải sử dụng

các nét vẽ. Các nét vẽ có chức năng thể hiện khác nhau được phân

biệt ở độ đậm nhạt và ký hiệu của nét vẽ như sau:

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

4. Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ xây dựng

4.2. Đường trục trong bản vẽ

Để biểu diễn các trục của vật thể trên hình biểu diễn, người ta dùng

các đường trục. Số thứ tự của đường trục được ghi bằng số hoặc

bằng chữ trong các vòng tròn đơn. Số ghi theo số Arab, chữ ghi

theo chữ cái, kiểu chữ in hoa, trừ hai chữ I và O vì dễ nhầm lẫn với

chữ số.

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

4. Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ xây dựng

4.2. Đường trục trong bản vẽ (tiếp)

Đường kính của vòng tròn phụ thuộc vào tỷ lệ của hình vẽ và được

quy định:

6mm với hình vẽ có tỷ lệ nhỏ hơn 1:200

8mm với hình vẽ có tỷ lệ nhỏ hơn 1:100

10mm với hình vẽ có tỷ lệ lớn hơn 1:100

Thứ tự ghi chữ, chữ số ký hiệu đường trục được quy ước như sau:

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

4. Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ xây dựng

4.2. Đường trục trong bản vẽ (tiếp)

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

5. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng được thể hiện theo TCVN 4608-1988

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

6. Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và

bảng biểu trên bản vẽ (TCVN 4455-1987)

6.1. Quy tắc ghi kích thước

Trên bản vẽ các kích thước thể hiện độ lớn thực của vật thể cần

biểu diễn

Đơn vị chỉ độ dài là mm, trên bản vẽ không cần ghi đơn vị đo

Đường ghi kích thước phải đặt cách mép vật thể ít nhất 10mm và

đầu mép phải kéo dài quá các đường dóng biên từ 1 đến 3mm

Tại điểm giao nhau giữa đường dóng kích thước và đường ghi

kích thước phải dùng nét ngắt có chiều dài từ 2-4mm nghiêng 45 0

về bên phải đường dóng để giới hạn phần ghi kích thước

Mũi tên được dùng để giới hạn phần ghi kích thước trong các trư

ờng hợp: ghi kích thước đường kính, bán kính, kích thước góc

II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình

bày bản vẽ xây dựng

6. Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và

bảng biểu trên bản vẽ (TCVN 4455-1987)

6.1. Quy tắc ghi kích thước (tiếp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.