Nghị định 94/2021/NĐ-CP Sửa đổi Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

CHÍNH PHỦ
 ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 —————

Số : 94/2021 / NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 14 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 168/2017/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DU LỊCH VỀ MỨC KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ; Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 ;Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017 ;Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;nhà nước phát hành Nghị định sửa đổi, bổ trợ Điều 14 của Nghị định số 168 / 2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành .

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số
168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh
dịch vụ lữ hành

Sửa đổi, bổ trợ khoản 1 và khoản 2 Điều 14 như sau :“ 1. Mức ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong nước : 20.000.000 ( hai mươi triệu ) đồng .2. Mức ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành quốc tế :a ) Kinh doanh dịch vụ lữ hành so với khách du lịch quốc tế đến Nước Ta : 50.000.000 ( năm mươi triệu ) đồng ;b ) Kinh doanh dịch vụ lữ hành so với khách du lịch ra quốc tế : 100.000.000 ( một trăm triệu ) đồng ;c ) Kinh doanh dịch vụ lữ hành so với khách du lịch quốc tế đến Nước Ta và khách du lịch ra quốc tế : 100.000.000 ( một trăm triệu ) đồng ” .

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với những Bộ, ngành có tương quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thi hành Nghị định này .2. Ngân hàng nhận ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành có nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :a ) Thu hồi Giấy ghi nhận tiền ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành đã cấp cho doanh nghiệp, cấp mới Giấy ghi nhận tiền ký quỹ theo mức ký quỹ pháp luật tại Điều 1 Nghị định này và hoàn trả số tiền chênh lệch giữa mức ký quỹ theo lao lý tại Nghị định số 168 / 2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít điều của Luật Du lịch và Nghị định này cho doanh nghiệp kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực hiện hành ;b ) Gửi list, thông tin doanh nghiệp đã thực thi đổi giấy ghi nhận tiền ký quỹ về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp đổi giấy ghi nhận tiền ký quỹ .3. Doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành có nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :a ) Doanh nghiệp đã được cấp Giấy ghi nhận tiền ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo lao lý tại Nghị định số 168 / 2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 hoàn toàn có thể đổi Giấy ghi nhận tiền ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo mức lao lý tại Điều 1 Nghị định này và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi ;b ) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo lao lý tại Nghị định này phải đổi Giấy ghi nhận tiền ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168 / 2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi .4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng những cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này .

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ký phát hành .2. Mức ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành theo pháp luật tại Điều 1 Nghị định này được triển khai đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 .3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, mức ký quỹ kinh doanh thương mại dịch vụ lữ hành được thực thi theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168 / 2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017. / .

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 – VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 – Lưu: VT, KGVX (02). 

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 Vũ Đức Đam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.